Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

På dato og tid for oppstart av årsmøtet kan følgende lenke benyttes for å få tilgang til møtet: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac9e52e1b2bae4c1d938505bf51f6f672%40thread.tacv2/1589793521575?context=%7b%22Tid%22%3a%22457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%22%2c%22Oid%22%3a%22cc03b1b9-1f27-42a7-a6dd-408b94518750%22%7d 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her. 

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. mai til mail@toyentkd.no Se egen mal for dette nedenfor. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tøyen Taekwondo Klubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Tøyen Taekwondo Klubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Tøyen Taekwondo Klubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan klubben kontaktes på mail@toyentkd.no 

Velkommen til årsmøte!

 

 

 Med sportslig hilsen 
Knut Olav Brecke 
Styreleder 
Tøyen Taekwondo Klubb