Tøyen Taekwondo Klubb mottar midler fra  tilskuddsordningen Inkludering i idrettslag, som har sin opprinnelse i Storbyprosjektet  startet i 1993. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å inkludere nye grupper inn i lagenes ordinære aktivitetstilbud, gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert idrettsaktivitet. Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn – med særlig vekt på jenter, og mot barn og ungdom fra familier med lav betalingsevne. Tiltak for å øke innvandrerforeldres deltakelse og engasjement i idrettslag er også tilskuddsberettiget.

 Det avholdes egen trening for jenter knyttet til Storbyprosjektet to ganger i uka hos oss med kvinnelige hovedinstruktører Aysha og Newey.